top of page

Cód Smachta 

Na Gaeil Óga 

Iompar Dúshlánach a Bhainistiú 

 

Ba cheart go mbeadh smacht sa spórt dearfach i gcónaí. Mar thoradh ar struchtúr agus ar rialacha a fhoghlaim bíonn sé ar cumas na rannpháirtithe a gcuid spriocanna féin a leagadh síos agus a ndícheall a dhéanamh iad a bhaint amach. 

 

Ba cheart go spreagfadh sé daoine óga a bheith freagrach astu féin agus dá bhrí sin a bheith ní ba neamhspleáiche. Ba cheart go mbeadh an phríomhfhoirm smachta ina threisiú dearfach maidir le hiarracht . Ba cheart go spreagfadh sé scileanna mothúchánacha agus sóisialta a fhorbairt chomh maith le scileanna sa spórt. Ba choir dó cabhrú le leanaí a bheith freagrach as na cinntí agus na roghanna a dhéanann siad laistigh den spórt, go háirithe nuair a is cóir go ndéanfaidh siad idirdhealú idir imirt go cothrom agus go héagórach. Ní chóir go mbeadh aon áit ann don troid nó iompar ró-ionsaitheach agus contúirteach sa spórt. Ba cheart do na rannpháirtithe caitheamh le daoine eile le meas. Ní chóir dóibh cur isteach ar dhaoine eile, a bheith ag maistíneacht nó buntáiste éagórach a bhaint as daoine eile. 

 

LEIBHÉIL ARAÍONACHTA 

 

Is uirlis thábhachtach é smachtbhannaí a úsáid chun smacht a chothabháil. Tá an t-údarás ag  cóitseálaí smachtbhannaí a chur i bhfeidhm i gcás ina meastar gur gá, áfach, ba chóir tuiscint shoiléir  a bheith acu ar na cásanna iomchuí nuair is ceart smachtbhannaí a chur i bhfeidhm. Ba chóir aois  agus forbartha an linbh a bheith mar tosca  maolaitheacha agus smachtbhannaí á n-úsáid. 

 

Moltar na céimeanna seo a leanas: 

 

Mionchionta 

Ba chóir rabhadh a thabhairt má bhristear riail, e.g. mí-iompar 

Ba cheart smachtbhanna (mar shampla, úsáid loca pionóis) a chur i bhfeidhm má bhristear riail don dara huair. 

Má bhristear riail trí huaire nó níos mó, ba cheart labhairt leis an leanbh, agus más gá, 

Ba cheart na tuismitheoirí/caomhnóirí a chur ar an eolas. 

Má leanann an mí-iompar, is féidir leis an gcóiste a iarraidh go gcuirfí an t-imreoir ar fionraí ó  chleachtas agus ó chluichí ar feadh tréimhse shainithe. 

 

Cionta Tromchúiseacha 

Is féidir cionta tromchúiseacha a shainiú mar seo a leanas: 

 

Sáruithe leanúnacha ar smacht. 

Diúltú treoracha an coiste a leanúint. 

Damáiste toiliúil do mhaoin an chumainn nó do mhaoin na bhfoirne ar cuairt, 

an cumann a thabhairt chun míchlú trí ghníomhartha an imreora le linn seisiún traenála, 

nó aon imeacht a eagraíonn an cumann. 

 

Aon chineál Bulaíocht 

 

I gcás teagmhais den sórt sin a tharlaíonn, is féidir leis an gcoiste iarraidh ar an tuismitheoir/ar an gcaomhnóir a leanbh a bhailiú ón traenáil/ón gcluiche agus an t-imreoir a chur ar fionraí ó imirt nó traenáil ar feadh tréimhse shainithe 

Féadfaidh an cóiste an eachtra a thuairisciú don choiste araíonachta más gá. Ar aon ghearán den sórt sin a fháil, déanfaidh an coiste araíonachta imscrúdú a dhéanamh ar an eachtra agus molfaidh sé aon phionós breise a mheastar a bheith comhréireach leis an gcion lena mbaineann. 

 

COISTE ARAÍONACHTA a CHEAPADH 

 

Ba cheart an Coiste Araíonachta a bheith comhdhéanta d'ionadaithe ón gCoiste Óg, (mar shampla, Cathaoirleach), Oifigeach na Leanaí agus gnáthbhaill cláraithe den chlub. Tá láimhdeachas rialta ar an gcoiste seo molta. Tá tábhacht le ceist na rúndachta. Ba cheart rochtain ar na sásraí seo a bheith teoranta ar bhonn riachtanais. 

 

NÓS IMEACHTA GEARÁN 

 

Tá sé de fhreagracht ar an gCoiste Araíonachta fadhbanna a bhaineann le hiompar a bhallraíocht a bhainistiú. I dtaca le aon ghearán faoi aon eachtra a bhaineann le mí-iompar amhrasta, lena n-áirítear maistíneacht (san eisceacht saincheisteanna maidir le drochúsáid leanaí a láimhseáil), ba cheart don Choiste Araíonachta déileáil leis. Ba cheart don Choiste Araíonachta an duine a bhfuil an gearán á dhéanamh ina choinne a chur ar an eolas le sonraí faoin ngearán atá á dhéanamh ina choinne agus deis a thabhairt dóibh freagra a sholáthar ó bhéal nó i scríbhinn. Moltar go mbuailfeadh an Coiste Araíonachta le gach páirtí lena mbaineann, rud a cheadaíonn do gach páirtí na cearta agus na deiseanna céanna. Ba cheart don Choiste Araíonachta tuarascáil i scríbhinn a bhunú ina leagtar amach an nós imeachta agus ina dhiaidh sin, conclúidí agus aon ghníomhartha araíonachta atá le déanamh. 

 

Ba chóir do gach páirtí cóip den tuarascáil seo a fháil. Ba cheart an tuarascáil seo a choinneáil ar chomhad freisin. Ba cheart don Choiste Araíonachta, a luaithe is féidir, an Coiste Bainistíochta a chur ar an eolas faoi dhul chun cinn agus conclúidí an phróisis araíonachta. 

 

Má tá an ball faoi bhun 18 mbliana d'aois, ba cheart cumarsáid agus comhfhreagras a bheith 

dírithe chuig na tuismitheoirí/caomhnóirí. 

 

SMACHTBHANNAÍ 

 

Nuair a shuitear gur tharla teagmhas mí-iompair, ba cheart don choiste araíonachta fógra a thabhairt don bhall faoi aon smachtbhanna a fhorchuirtear. Ba cheart an fógra a thabhairt i scríbhinn, ina leagtar amach na cúiseanna leis an smachtbhanna. Má tá an ball faoi bhun 18 mbliana d'aois, ba cheart cumarsáid agus comhfhreagras a bheith dírithe chuig na thuismitheoirí/caomhnóirí. 

 

NÓS IMEACHTA ACHOMHAIRC 

 

Má tá an ball a ndearnadh an gearán ina choinne míshásta le cinneadh an Coiste Araíonachta, ba chóir go mbeadh sé de cheart acu achomharc a dhéanamh ar an gcinneadh chuig Coiste Achomhairc 

 

(neamhspleách ón gCoiste Araíonachta). 

 

Ba cheart aon achomharc a dhéanamh i scríbhinn laistigh de 7 lá tar éis chinneadh an Choiste. Ba cheart do Chathaoirleach an Choiste Achomhairc a bheith ina bhall den gCoiste Bainistíochta nó a a bheith tofa ag na mbaill le linn an CGB. 

 

Tá sé de chumhacht ag an gCoiste Achomhairc aon smachtbhanna a fhorchuireann an Coiste Araíonachta a dhaingniú, a aisghairm nó a athrú. 

 

Má tá aon pháirtí míshásta leis an toradh, is féidir an t-ábhar a tharchur chuig an t-Oifigeach Náisiúnta do Leanaí. Ba cheart gach iarracht chun an cheist a réiteach ag leibhéal áitiúil a ídiú sula ndéantar teagmháil leis an Oifigeach Náisiúnta do Leanaí chun an cheist a réiteach.  Éistfidh an Coiste Bainistíochta le hachomhairc a chuirtear isteach ar leibhéal Náisiúnta, agus beidh a gcinneadh críochnaitheach. 

 

Déanaimis cinnte go leagann gach duine atá ag obair ar ár son béim ar AN SÚGRADH COTHROM, MEAS, COMHIONANNAS, SÁBHÁILTEACHT agus i gcoinne an idirdhealaithe i ngach gné dár gcuid oibre le leanaí agus daoine óga. 

 

Coiste na Gaeil Óga 2021 

bottom of page